general information flowable admin

درباره flowable

flowable ارئه دهنده پیشرو , در حوزه ی , راه حل های متن باز فرآیندهای کسب و کار می باشد که با پشتیبانی از Case, Process و Decision ها ,توانایی آنها را در یک محصول مجتمع نموده است